Гвардійська гімназія Чорноморської селищної ради Одеського району Одеської області

 

Виховна робота

Виховна проблема гімназії:

Формування особистості та патріота країни,який усвідомлює свою належність до сучасної європейської цивілізації, чітко орієнтується в сьогоденних реаліях і перспективах соціальнокультурної динаміки, підготовлений до життя і праці у ХХІ столітті
Основними принципами виховання є:
- гуманістичний принцип, що полягає у визнанні людини найвищою цінністю, розумінні дитини, доброзичливому ставленні до неї, довірі, прийнятті дитини такою, якою вона є, зміні її поведінки через позитив;
- індивідуальний принцип утверджує унікальність і неповторність кожної дитини, визначає її інтереси, потреби у житті;
- альтруїстичний принцип виявляється у безкорисливій любові і турботі про іншу людину;
- принцип неперервності, який характеризує процес виховання як такий, що триває протягом усього життя людини;
- принцип цілісності за яким консолідує зусилля усіх суб’єктів виховання в одну систему;
- принцип наступності, що забезпечує передачу із покоління в покоління досвіду засвоєння гуманістичних цінностей, які є базисом виховання і розвитку дитячої особистості;
- принцип культуровідповідності за яким здійснюється виховання гуманістичних цінностей відповідно до культурних умов суспільства;
- принцип природовідповідності, тобто виховання дітей з урахуванням їх індивідуальних особливостей, темпераменту, якостей, нахилів, здібностей, вікових особливостей, природних умов, соціального оточення, народних традицій тощо;
- принцип педагогічної компетентності, що полягає у доцільному використанні педагогічних форм, методів, доборів змісту, педагогічній тактовності;
- принцип стимулювання визначається вірою у сили і здібності дитини, її здатність досягти високих результатів, заохочення до самоорганізації, самовиховання і самовдосконалення;
- принцип життєвої творчої самодіяльності передбачає становлення особистості учня як творця свого життя, який здатен приймати особисті рішення, і нести за них відповідальність, повноцінно жити й активно діяти, постійно самовдосконалюватися, адекватно і гнучко реагувати на соціальні зміни;
- принцип оздоровчої спрямованості визначає здоров’язбережувальні компетентності як основи формування в учнів закладів освіти відповідального ставлення до власного здоров’я;
- соціально-педагогічне партнерство як оптимізація спільної діяльності на основі діалогової взаємодії і узгодженої співпраці між різними соціальними інститутами у соціальному захисті, супроводі, соціально-педагогічній підтримці вразливих категорій сімей та дітей, інших цільових груп; координація дій педагогічних, виробничих колективів, сім’ї, громадськості з питань навчання і виховання дітей, підтримки формальної, неформальної та інформальної видів освіти, а також різних форм освіти: інституційної (очна, заочна, дистанційна, мережева) та індивідуальної (екстернатна, сімейна, педагогічний патронаж, на робочому місці);
- міжсекторальна взаємодія розкривається як регулярні спільні заходи організацій громадянського суспільства і владних структур у побудові загальнонаціональної системи виховання, реагуванні на глобалізаційні виклики, подоланні складних соціально-педагогічних явищ; як спільне здійснення соціально важливих програм; підтримка кращих соціально-педагогічних ініціатив; як участь громадськості у формуванні та реалізації державної сімейної та молодіжної політики.
Основними завданнями виховної роботи на 2023/2024 навчальний рік є:
1. Виховання в учнів любові до свого народу, патріотичного ставлення до своєї держави, його мови, традицій, народних ремесел; виховання любові до праці, почуття дбайливого, бережливого ставлення до шкільного майна; виховання почуття відповідальності за доручену справу та бережливого ставлення до природи.
2. Здійснення правового виховання дітей, ознайомлення їх з правовою відповідальністю, окремими статтями Кримінального Кодексу України, зацікавлення дітей читанням періодичної преси, переглядом  телепередач з наступним обговоренням цих матеріалів на інформаційно-пізнавальних годинах.
3. Зміцнення здоров’я дітей, сприяння їх сумлінному ставленню до уроків фізичної культури, спортивних секцій, ранкової зарядки; організація екскурсій та походів.
4. Протидія булінгу та домашньому насильству, торгівлі людьми, запобігання вживання  учнівською молоддю наркотичних і психотропних речовин.
5. Виховання поваги до вчителів, батьків та старших людей, толерантне ставлення до людей різних соціальних категорій, людей з вадами.
6. Повсякденна психологічна допомога та емоційна підтримка учасників освітнього процесу під час війни.
Аналіз виховної роботи за 2021/2022 н.р.

Аналіз виховної роботи за  2022/2023 н. р.